lördag 14 januari 2012

7 kap. strafflag, om religionsbrott enl. 1930 års lagbok

7 kap.

Om religionsbrott

1 §. Var som genom att häda Gud eller genom att lasta eller gäcka Guds heliga ord eller sakramenten åstadkommer allmän förargelse, straffes med fängelse i högst ett år eller böter.

2 §. Gör man gäckeri av gudstjänsten, så att allmän förargelse därav kommer, straffes med böter eller fängelse i högst sex månader.

3 §. Idkar någon å sön- eller högtidsdag, emellan klockan sex om morgonen och klockan nio om aftonen, hantverk, eller annat arbete, som uppskov tåla kan; straffes med böter, högst tjugu riksdaler, utan det sker till egen eller annans nödtorft.

4 §. Begår någon brott å sabbatstid; varde den omständighet såsom försvårande ansedd.

Kommentar: Notera hur tyskt och komplext språket är. Kommateringar används för att nysta ihop författningsbestämmelserna på ett intrikat och numera bespottat sätt. Det är en genomgående stilistisk nerv i trettiotalets författningsspråk. Regelkonstruktionerna vävs med ett relativt konsekvent kommateringspundande, och för senare tid främmande, ordsföljdsbruk samman, till både diskursivt och strukturellt eleganta samhällsroder. Både vackert och rättstekniskt fascinerande, i de här texterna åskådliggörs både en glömd (eller förkastad) potential hos svenskan som rättskällemedium (finns Kelsens omtvistade Grundnorm i språkspelets premisser, månne?) och en numera sällan förekommande noggrannhet å lagstiftarens sida.

Reglerna motsvarar på sätt och vis de nutida brotten förargelseväckande beteende och hets mot folkgrupp, som ju mycket väl kan betraktas som brott mot samtida civilreligion. Intressant är att numera är den kodifierad i lag, snarare än religiös urkund, men skyddar minoriteters urkunds- eller identitetsförankrade beteendekomplex och allmänna sedvänjor. Då skyddades istället civilsamhällets utvalda urkundstradition mot minoriteternas påhitt. Intressant är att resultatet blir ungefär samma sak.

Att fundera över under vårterminens straff- och processrättsstudier, vad idag motsvarar den försvårande omständigheten att sabbatstid råder samtidigt med en brottslig gärning?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Creeper